Vedtekter

Vedtekter for Foreningen for Kristiansten festning

 

§ 1 Formål

Foreningens formål er å fremme interessen for Kristiansten Festning.

–          Formidle festningens historie og oppmuntre til historisk forskning.

–          Organisere og  utvikle guidevirksomheten.

–          Etablere foredragsvirksomhet –  et formidlingsforum

–          Opprette og formidle nettside for foreningen

–          Samarbeide med FAKT og  militærhistoriske foreninger

 

§ 2 Medlemskap

Som medlemmer kan være enkeltperson, firmaer og foreninger.

 

§ 3 STYRET

Foreningen ledes av et styre som består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer, og er beslutningsdyktig når leder, og i dennes fravær nestleder og 2 styremedlemmer, er til stede. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

Styrets leder er ansvarlig for foreningens virksomhet i samsvar med lovene og etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet. Det legges frem beretning og regnskap for godkjenning av årsmøtet.  Styret velger selv sekretær og kasserer. Styret kan oppnevne de underutvalg det finner nødvendig.

 

§ 4 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ.  Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar. Det innkalles til årsmøtet med 3 ukers varsel.

Frist for å komme med saker eller lovendringsforslag settes til 31.01

 

Årsmøtet behandler følgende saker:

–          Styrets beretning

–          Revidert regnskap

–          Innkomne forslag

–          Styrets forslag til arbeidsplan

–          Budsjett

–          Valg

a) Faste styremedlemmer, kfr. § 3. Leder og nestleder velges separat. Valgene gjelder for 2 år, men tilpasses slik at omtrent halve styret er på valg hvert år. Gjenvalg kan finne sted.

b) 2 varamedlemmer og revisor for 1 år.

c) Etter forslag fra styret velges valgkomitè for 1 år.

 

For stemmerett og valgbarhet kreves medlemskap i foreningen og at medlemskontingent er betalt.

FAKT og miltærhistoriske foreninger skal  innkalles til årsmøte med talerett.

 

§ 5 Oppløsning

Oppløsning av foreningen skal skje når to på hverandre følgende årsmøter med minst 4 ukers mellomrom har vedtatt dette med minst 2/3 flertall. Foreningens eiendeler tilfaller i så fall FAKT.