Styret 2016

Styreleder: Jan Hofstad

Styremedlem: Alexander Lyngsnes

Styremedlem: Ida-Christine Breivik

Styremedlem: Hans Jakob W. Farstad

Styremedlem: Trond Kjærnsmo